Hoạt động

Đào tạo

 • Trao đổi, chia sẻ các thông tin về công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị thành viên, bao gồm thông tin về giảng viên, sinh viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, tuyển sinh …

 • Tham gia, phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong lĩnh vực CNTT-TT để tư vấn cho cơ quan quản lý Nhà nướctrong việc xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực CNTT-TT.

 • Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo, về các chuẩn mực đào tạo đại học và sau đại học và xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT

Nghiên cứu khoa học

 • Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ các thông tin liên quan tới công tác nghiên cứu triển khai ở các đơn vị thành viên.

 • Tham gia, tư vấn và phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong công tác dự báo xu hướng về nghiên cứu triển khai liên quan tới lĩnh vực CNTT-TT.

 • Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về nghiên cứu khoa học, về nâng cao chất lượng và chuẩn mực trong công tác nghiên cứu– triển khai.

Hợp tác - Phát triển

 • Tổ chức các hoạt động trao đổi và chia sẻ các thông tin liên quan tới công tác hợp tác nhà trường - doanh nghiệp – nhà đầu tư- cơ quan quản lý Nhà nước và hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị thành viên.

 • Trao đổi, chia sẻ thông tin về giáo trình, tài liệu giảng dạy, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng nghiên cứu chuyên đề trên tinh thần hợp tác và phát triển nguồn học liệu mở, mã nguồn mở trong lĩnh vực CNTT-TT.

 • Tham gia, tư vấn và/hoặc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các Hội – Hiệp hội nghề nghiệp trong việc xây dựng hoặc tổ chức thi các chứng chỉ nghề nghiệp CNTT-TT chuyên sâu và chuyên nghiệp

Hoạt động sinh viên - Sự kiện

 • Xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế về nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực CNTT-TT.

 • Tổ chức các sự kiện, hội thảo phục vụ hợp tác nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư- cơ quan quản lý Nhà nước và hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn lực CNTT-TT cho Việt Nam và tại Việt Nam cho các đối tác, tập đoàn CNTT-TT nước ngoài.

 • Tham gia, hỗ trợ hoặc phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong việc tổ chức các cuộc thi về CNTT-TT tại Việt Nam như thi học sinh giỏi Tin học, ICPC, thi phần mềm nguồn mở, thi sinh viên với An toàn thông tin …