Hội đồng Cố vấn

GS.TSKH. Hoàng Kiếm

GS.TS. Vũ Đức Thi

GS.TS. Phan Thị Tươi

GS.TSKH. Phạm Thế Long

GS.TS. Hồ Tú Bảo

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

TS. Lê Trường Tùng

TS. Nguyễn Long

PGS.TS. Dương Anh Đức

PGS.TS. Lương Chi Mai

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

GS.TS. Lê Hoài Bắc

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

PGS.TS. Võ Trung Hùng