Thành viên Danh dự

GS.TS. Nguyễn Thúc Hải

PGS.TS. NGND Hồ Sỹ Đàm

GS.TSKH. Đỗ Trung Tá

PGS.TS. NGƯT Thái Thanh Sơn

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy

TS. Trần Đức Lai

TS. Quách Tuấn Ngọc