Ban kiểm tra

GS.TS. Từ Minh Phương

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

Trường Đại học Thủy lợi

ThS. Lê Văn Tường Lân

Trường Đại học Khoa học/Đại học Huế

PGS.TS Võ Đình Bảy

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM