Ban thường vụ

Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các Phó chủ tịch

PGS.TS. Vũ Hải Quân

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

PGS.TS. Trần Văn Lăng

Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Ngô Thành Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

Trường Đại học Thủy Lợi

PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Tạ Hải Tùng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng thư ký

PGS.TS. Bùi Thu Lâm

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Các Phó tổng thư ký

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Long Giang

Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

Trường Đại học Thủy Lợi

PGS.TS. Trần Minh Triết

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Lương

Trường Đại học Đà Lạt