logo

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

CLB KHOA VIỆN TRƯỜNG CNTT&TT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  06  tháng 2 năm 2023

 

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ II

 

         Kính gửi:

         - Các Chi hội FISU Vùng

         - Các Đơn vị Hội viên tập thể FISU

 Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Khoa-Viện-Trường CNTT&TT Việt Nam (FISU), Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Câu lạc bộ FISU quyết định:

1. Triệu tập Đại hội Đại biểu Toàn quốc Câu lạc bộ FISU nhiệm kỳ II

Thời gian: 8h00-17h00 ngày thứ sáu 7/4/2023.

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ (Đại học quốc gia Hà nội), số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Cơ cấu Đại biểu tham dự Đại hội như sau:

  1. Ban Chấp hành đương nhiệm: 21 đại biểu (Ủy viên BCH)
  2. Ban Kiểm tra đương nhiệm: 4 đại biểu (Uỷ viên Ban Kiểm tra)
  3. Các Đơn vị Hội viên của các Chi hội FISU Vùng: mỗi đơn vị hội viên cử không quá 02 đại biểu. Các đơn vị đăng ký danh sách cụ thể theo các đầu mối là Thường trực các Chi hội Vùng. Sau đó, Thường trực các Chi hội Vùng gửi danh sách về Ban Tổ chức Đại hội.
  4. Các Đơn vị Hội viên tập thể FISU (các khoa, viện, trường đào tạo và nghiên cứu CNTT&TT): mỗi đơn vị hội viên cử không quá 02 đại biểu. Các đơn vị đăng ký danh sách cụ thể Ban Tổ chức Đại hội.

Ghi chú: Trong các trường hợp có đề nghị của Đơn vị Hội viên, Ban Thường vụ FISU sẽ quyết định bổ sung số lượng đại biểu nhưng không quá 05 người.

3. Các Hội viên Danh dự, Thành viên Ban Cố vấn sẽ được trân trọng mời dự với tư cách khách mời của Đại hội

4. BCH sẽ mời đại diện Chính phủ, các Bộ, ngành và một số cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của CLB FISU và một số phóng viên báo chí truyền hình tham dự với tư cách khách mời Đại hội.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, đề nghị các đơn vị Hội viên tập thể và đơn vị Hội viên Chi hội Vùng thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

a) Đề cử chính thức danh sách đại biểu tham dự theo cơ cấu như nêu ở mục 2 “Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội”. Gửi danh sách đại biểu cho Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, Câu lạc bộ FISU trước ngày  1/ 3/ 2023:

ThS. Nguyễn Quốc Huy, Ban Thư ký CLB FISU

Email: nguyenquochuy@gmail.com, SĐT: 0915650186

 

b) Các đại biểu tham dự Đại hội tự bố trí kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

c) Các Đơn vị Hội viên đăng ký và gửi các tham luận tại đại hội trước cho Ban tổ chức Đại hội để bố trí phát biểu và đưa vào tài liệu Đại hội.

d) Các Đơn vị Hội viên của CLB gửi Giới thiệu về tổ chức của mình và phương hướng hoạt động để đưa vào tài liệu Đại hội và công bố trên website của CLB FISU.

e) Thông tin về Đại hội CLB FISU nhiệm kỳ II sẽ được công bố trên http://www.fisu.edu.vn.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: ThS. Nguyễn Quốc Huy, Ban Thư ký CLB FISU, email nguyenquochuy@gmail.com Mobile: 0915650186.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CLB

CHỦ TỊCH

 

  

GS TS Nguyễn Thanh Thủy