logo
Ban Kiểm Tra
GS.TS. Từ Minh Phương Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh Trường Đại học Thủy lợi
ThS. Lê Văn Tường Lân Trường Đại học Khoa học/Đại học Huế
PGS.TS Võ Đình Bảy Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM