logo
Chủ tịch
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Các Phó chủ tịch
PGS.TS. Vũ Hải Quân Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Trần Văn Lăng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Ngô Thành Long Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng Trường Đại học CMC
PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Tạ Hải Tùng Đại học Bách khoa Hà Nội
Tổng thư ký
PGS.TS. Bùi Thu Lâm Học viện Kỹ thuật mật mã
Ban thư ký
PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Long Giang Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh Trường Đại học Thủy Lợi
PGS.TS. Trần Minh Triết Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Thị Lương Trường Đại học Đà Lạt