logo
Hoạt động đào tạo
  • Trao đổi, chia sẻ các thông tin về công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị thành viên, bao gồm thông tin về giảng viên, sinh viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, tuyển sinh …
  • Tham gia, phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong lĩnh vực CNTT-TT để tư vấn cho cơ quan quản lý Nhà nướctrong việc xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực CNTT-TT.
  • Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo, về các chuẩn mực đào tạo đại học và sau đại học và xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT