logo
Hoạt động Nghiên cứu khoa học
  • Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ các thông tin liên quan tới công tác nghiên cứu triển khai ở các đơn vị thành viên.
  • Tham gia, tư vấn và phối hợp với các Hội - Hiệp hội nghề nghiệp khác trong công tác dự báo xu hướng về nghiên cứu triển khai liên quan tới lĩnh vực CNTT-TT.
  • Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về nghiên cứu khoa học, về nâng cao chất lượng và chuẩn mực trong công tác nghiên cứu– triển khai.